මුල් - ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු - "MUL" - King Sri Wickrama Rajasinghe

07 Jul 2014 25:28 37
60,480
256 27

මුල් - සිඳලන්නට නොව සොයා යන්නට​
දේශයේ අනාගත පරපුර දැනුවත් කිරීමේ ඇසි දිසි චාරිකාව​

Shalika Ru Sree නිෂ්පාදනයක්

Related of "මුල් - ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු - "MUL" - King Sri Wickrama Rajasinghe"

රහත්බව හඳුනා ගැනීම - ඡබ්බිසොධන සූත්‍රය ඇසුරින්

අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි යතිවරයාණෝ 7,892

Mahanuvara Raja Wasale Maha Wasala

මෛත්‍රී සිංහ 2,560
-->